Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1,5 iki 6 metų. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Pasaulis vaiko akimis“. Programa parengta pagal LR ŠMM patvirtintą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą

Ikimokyklinio ugdymo programa “Pasaulis vaiko akimis”

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas vyksta 2 kartus per metus (rudenį ir pavasarį). Vertinimas atliekamas vadovaujantis LR ŠMM patvirtintu Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2024)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas naudojamas kaip įrankis, padedantis stebėti vaiko pasiekimus ir jo daromą pažangą.  

 Pasiekimų aprašu siekiama padėti mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams paremti kiekvieno vaiko ugdymąsi atpažįstant vaiko stiprybes, mažiau išplėtotus gebėjimus, tikslingai skatinant jų ūgtį. Jis pagelbės mokytojams kurti kokybišką įtraukų ugdymosi procesą, užtikrins vaiko ugdymosi tęstinumą ir sklandų perėjimą į priešmokyklinį ugdymą. 

 Tėvams ir globėjams pasiekimų aprašas padės stebėti ir suprasti savo vaiko pažangą, tikslingiau dalyvauti jo ugdymosi procese. Jie geriau supras, ko galima tikėtis iš ikimokyklinio ugdymo, aktyviau išsakys savo lūkesčius.  

Vaiko pasiekimai apraše skirstomi į šešis žingsnius, rodančius nuoseklų jų augimą. Pasiekimų žingsnių siejimas su amžiumi yra sąlyginis. Santykinai išskiriami du amžiaus laikotarpiai: 1–3 žingsniuose aprašomi vaiko nuo gimimo iki trejų metų pasiekimai, 4–6 žingsniuose pateikti vaiko nuo trejų iki šešerių metų pasiekimai. 

 Vaiko priešmokyklinis ugdymas nuosekliai tęsiamas, atsižvelgiant į tai, kurio žingsnio pasiekimus įvairiose pasiekimų srityse jis jau yra įgijęs. Jeigu penkerių metų vaikas nėra pasiekęs penkto pasiekimų žingsnio, jam rekomenduojama dar vienus metus ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 

 Apraše pateikiami ikimokyklinio ugdymo rezultatai: vaikų pasiekimai nuo pat jų gimimo iki dalyvavimo priešmokyklinio ugdymo programoje, tarp jų vertybinės nuostatos, žinios ir supratimas, gebėjimai.  

 Švietimo bendruomenei, tėvams ir globėjams itin reikalingas ir naudingas dokumentas parengtas Nacionalinei švietimo agentūrai įgyvendinant Europos Sąjungos projektą „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“.  

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas paskelbtas NŠA interneto svetainėje 

 

Skip to content