Menu Close

Mokestis už darželį

Informuojame, kad mokestį už darželį sudaro:

– Mokestis už maitinimą;

– Mokestis ugdymo reikmėms, bei ugdymo aplinkai gerinti

 

Maitinimo dydžiai:
– iki 3 metų amžiaus – 2,30 Eur už dieną;
– nuo 3 iki 7 metų amžiaus – 2,70 Eur už dieną.

Mokestis ugdymo reikmėms, bei ugdymo aplinkai gerinti

yra fiksuotas 23,10 Eur ir mokamas už kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo to, kiek dienų vaikas lankė įstaigą. Mokesčio dalis apskaičiuojama 2,5 proc., nuo tuo metu galiojančios minimalios mėnesinės algos (924 Eur x 2,5% =23,10 Eur)

Atlyginimo už vaiko išlaikyma mokėjimo tvarkos aprašas

 

——————————————————————-

Jei jūsų vaikas nelankė įstaigos dėl tam tikrų pateisinamų priežasčių, už šias dienas  mokestis už maitinimą yra neskaičiuojamas, jei tėvai pateikia pateisinimus dėl nelankymo priežasčių.

Atlyginimas už vaiko maitinimą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nemokamas, kai vaikas nelanko įstaigos dėl šių pateisinamų priežasčių, pranešus iš anksto arba pirmą neatvykimo dieną:

1. ligos atveju, pranešus įstaigos direktoriui ar grupės mokytojui vaiko susirgimo dieną ir pirmą dieną po ligos pateikus argumentuotą prašymą įstaigos direktoriui, kuriame nurodomos konkrečios dėl ligos nelankytos dienos;

Forma, pateisinti nelankytas dienas dėl vaiko ligos

2. tėvų (globėjų) kasmetinių ar (ir) nemokamų atostogų metu (tėvai (globėjai) pateikia įstaigos, kurioje dirba, pažymą apie atostogas);

3. tėvų (globėjų) mokymosi atostogų metu (tėvai (globėjai) pateikia mokymo įstaigos pažymos ar iškvietimo kopiją);

4. kai nors vienas iš tėvų (globėjų) dirba pamainomis ir turi laisvų darbo dienų (tėvai (globėjai) pateikia įstaigos, kurioje dirba, vadovo patvirtinto darbo grafiko kopiją);

5. papildomų lengvatų asmenims, auginantiems vaikus, metu (tėvai (globėjai) pateikia įstaigos, kurioje dirba, pažymą apie papildomas poilsio dienas per mėnesį ar verslo liudijimą);

6. mokinių atostogų metu;

7. paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų ugdytinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, kai žiemą oro temperatūra yra žemesnė kaip – 20° C ar esant kitoms nepalankioms oro sąlygoms (dėl pūgos neišvažiuojami keliai);

8. įstaigos direktoriui leidus, bet ne daugiau kaip 3 darbo dienas per mėnesį (tėvai (globėjai) pateikia prašymą direktoriui ir nurodo priežastį);

 

 

Skip to content